"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL"

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zpdmparasol.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-13

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
 2. niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt: Bartosz Beyga, tel. 33 498 88 96, e-mail: sekretariat@zpdmparasol.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


1/ Administracja oraz Świetlica „Fabryka Marzeń”, ul. Legionów 9 – I piętro 

 • Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, vis a vis budynku znajduje się parking z 4 miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • Schody zabezpieczone są barierkami.
 • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

2/ Świetlica „Zakątek Uśmiechu”, ul. Piotra Skargi 4 – I piętro

 • W pobliżu wejścia do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • Schody zabezpieczone są barierkami.
 • Istnieje możliwość wstępu rodzica/opiekuna prawnego z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

3/ Klub Młodzieżowy „Nad dachami”, ul. Sobieskiego 6 – II piętro

 • W pobliżu wejścia do budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • Schody są kręte, zabezpieczone barierkami.
 • Istnieje możliwość wstępu rodzica/opiekuna prawnego z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

4/ Świetlica „Iskierka”, ul. Wapienna 44

 • Wejście oraz pomieszczenia Świetlicy znajdują się na poziomie chodnika.
 • W pobliżu wejścia do budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu rodzica/opiekuna prawnego z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

5/ Świetlica „Kraina Narnii”, ul. Reymonta 5

 • Świetlica od strony ogrodu ma zamontowaną pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
 • W pobliżu wejścia do budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy głównym wejściu do Świetlic schody zabezpieczone są barierkami.
 • W Świetlicy znajduje się  toaleta dla osób niepełnosprawnych z systemem przyzywowym.
 • Istnieje możliwość wstępu rodzica/opiekuna prawnego z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

6/ Świetlica „Ster”, ul. Sternicza 8A

 • Wejście oraz pomieszczenia Świetlicy znajdują się na poziomie chodnika.
 • W pobliżu wejścia do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu rodzica/opiekuna prawnego z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

7/ Świetlica „W Dolinie Wapienicy”, ul. Jaskrowa 11

 • Wejście oraz pomieszczenia Świetlicy znajdują się na poziomie chodnika.
 • W pobliżu wejścia do budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W Świetlicy znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu rodzica/opiekuna prawnego z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

8/ Świetlica „Pod Aniołami”, ul. Jana Chrzciciela 22 – I piętro

 • W pobliżu wejścia do budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • Schody zabezpieczone są barierkami.
 • Istnieje możliwość wstępu rodzica/opiekuna prawnego z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

9/ Świetlica „Nad Stawami”, ul. Stawowa 29

 • W pobliżu wejścia do budynku (przed wjazdem na teren pawilonu) znajduje się 1miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • Schody zabezpieczone są barierkami.
 • Istnieje możliwość wstępu rodzica/opiekuna prawnego z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

10/ Świetlica „Jutrzenka”, ul. Jutrzenki 22

 • Wejście oraz pomieszczenia Świetlicy znajdują się poniżej  poziomu chodnika. Dojście do Świetlicy jest przystosowane do osób niepełnosprawnych - winda, pochylnie.
 • W pobliżu wejścia do budynku  znajdują się parking z miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu rodzica/opiekuna prawnego z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Andrzej Kieczka, tel. 33 498 88 96, e-mail: sekretariat@zpdmparasol.pl